Najnovšie správy

Oznam

Okresný úrad Vranov nad Topľou, Pozemkový a lesný odbor, ako príslušný odbor štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstraňovaním burín, aby nedošlo k ich šíreniu na okolité pozemky. Tam, kde pozemky zatiaľ […]

Prečítajte si aj ďalšie články