Okresný úrad Vranov nad Topľou, Pozemkový a lesný odbor, ako príslušný odbor štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstraňovaním burín, aby nedošlo k ich šíreniu na okolité pozemky. Tam, kde pozemky zatiaľ neboli vyčistené, respektíve sú opakovane zaburinené ukladáme povinnosť vykonať také agrotechnické opatrenia, ktoré by zlikvidovali burinu na predmetných pozemkoch s termínom do 30.6.2017.

Zaburinenie pozemkov ohrozuje ekologickú stabilitu územia, následne poškodzuje a degraduje poľnohospodársku pôdu a sťažuje jej obhospodarovanie.

Okresný úrad Vranov nad Topľou, pozemkový a lesný odbor bude plnenie tejto povinnosti počas vegetačného obdobia dôsledne kontrolovať a v prípade zistenia zaburinenia poľnohospodárskeho alebo nepoľnohospodárskeho pozemku, môže uložiť pokutu fyzickým osobám vo výške 330 € a právnickým osobám od 166 € až do výšky 33 200 € za každý hektár poľnohospodárskej pôdy.

 

Zaburinenie poľnohospodárskych pozemkov – upozornenie