Oznam

Prešovský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva v Prešove oznamuje, že zubno-lekárska služba prvej pomoci pre pacientov vranovského okresu bude od 1.9.2017 vykonávaná u poskytovateľa BIOS s.r.o., Humenné (Ul. 1. mája 21, budova polikliniky, vchod zboku), ktorý je k tomu oprávnený na základe vydaného povolenia pre prevádzkovanie lekárskej služby prvej pomoci. LSPP sa bude vykonávať v ordinačných hodinách:

Pondelok – Piatok 16:30 – 18:00

Sobota, Nedeľa a počas sviatkov 8:00 – 12:00 hod.

Viac informácii získate na weboej stránke Prešovského samosprávneho kraja – https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/urad/odbor-zdravotnictva/pohotovostne-sluzby/

LSPP Humenné: 057/770606723

Oznam

Okresný úrad Vranov nad Topľou, Pozemkový a lesný odbor, ako príslušný odbor štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstraňovaním burín, aby nedošlo k ich šíreniu na okolité pozemky. Tam, kde pozemky zatiaľ neboli vyčistené, respektíve sú opakovane zaburinené ukladáme povinnosť vykonať také agrotechnické opatrenia, ktoré by zlikvidovali burinu na predmetných pozemkoch s termínom do 30.6.2017.

Zaburinenie pozemkov ohrozuje ekologickú stabilitu územia, následne poškodzuje a degraduje poľnohospodársku pôdu a sťažuje jej obhospodarovanie.

Okresný úrad Vranov nad Topľou, pozemkový a lesný odbor bude plnenie tejto povinnosti počas vegetačného obdobia dôsledne kontrolovať a v prípade zistenia zaburinenia poľnohospodárskeho alebo nepoľnohospodárskeho pozemku, môže uložiť pokutu fyzickým osobám vo výške 330 € a právnickým osobám od 166 € až do výšky 33 200 € za každý hektár poľnohospodárskej pôdy.

 

Zaburinenie poľnohospodárskych pozemkov – upozornenie