CHODCI, ochrana vlastného života a zdravia, života a zdravia svojich blízkych, spolupráca na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky

S cieľom zlepšiť dopravno-bezpečnostnú situáciu na pozemných komunikáciách okresu Vranov nad Topľou a za účelom ochrany vlastného života a zdravia,  života a zdravia svojich blízkych, Vás žiadam osloviť čo najširšiu verejnosť, všetkých účastníkov cestnej premávky, zvlášť CHODCOV, aby za zníženej viditeľnosti mali na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.

Aj keď uvedená povinnosť platí za zníženej viditeľnosti pre chodcov, ktorí idú po krajnici alebo po okraji vozovky, pri súčasných poveternostných podmienkach môžeme konštatovať, že znížená viditeľnosť je už dlhodobo počas priebehu celého dňa.

Celý život sme účastníci cestnej premávky. Pohyb po chodníku a vozovke berieme ako samozrejmosť, so zaužívanými, poniektorí aj so svojimi, pravidlami cestnej premávky. Pre veľký zhon, stres,  rodinné a pracovné povinnosti nemáme čas na štúdium právnych predpisov upravujúcich povinnosti účastníkov cestnej premávky, resp. ani nevnímame okolie a zabúdame na to, že sa pohybujeme aj po vozovke, ktorá je určená pre vozidlá.

Byť účastníkom cestnej premávky je „činnosťou“ (pre niekoho aj zamestnaním),  ktorá je asi najrizikovejšia zo všetkých vykonávaných, každodenných činností, no zároveň je v poslednom období opakovane často spojená aj s tragickými následkami. Nikto z nás nevie, či si večer opäť sadne v rodinnom kruhu so svojimi blízkymi.

Chodci sú najzraniteľnejší účastníci cestnej premávky. Kto je chodec? Podľa pravidiel cestnej premávky je chodcom každý, kto vstúpil na chodník alebo na cestu. A je jedno, či tam stojí alebo kráča. V zmysle § 2 ods. 2 písm. f) zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, posledná zmena 430/2015 účinná k 1.1.2016, je chodcom účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj osoba, ktorá napríklad tlačí alebo ťahá sánky, detský kočík, vozík pre osoby so zdravotným postihnutím alebo ručný vozík s celkovou šírkou nepresahujúcou 600 mm, osoba, ktorá sa pohybuje na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo obdobnom športovom vybavení, pomocou mechanického alebo elektrického vozíka pre osoby so zdravotným postihnutím, a osoba, ktorá tlačí bicykel alebo motocykel, alebo vedie zviera.

Okresný dopravný inšpektorát OR PZ vo Vranove nad Topľou, dokumentoval, počas 11. mesiacov roka 2015, na území svojho okresu celkom 131 (-16) dopravných nehôd. Z uvedeného počtu bolo 67 dopravných nehôd (- 6) so zranením osôb. Pri týchto dopravných nehodách boli 2 (-4) osoby usmrtené, ťažko zranených bolo 12 (-11) osôb a 75 (-12) osôb sa zranilo ľahko. Celkové hmotné škody na mieste nehody policajti odhadli na sumu 364.730,-€ (- 61.540,-€ ). Prítomnosť alkoholu u vinníka dopravnej nehody, v hodnotenom období roka 2015, bola zistená 18 (-12) prípadoch. V zátvorke je uvedené porovnanie s rokom 2014.

Z uvedeného počtu dopravných nehôd, dopravný inšpektorát realizoval až 18 dopravných nehôd s účasťou chodca. Oproti minulému roku je to skoro až 100 % nárast dopravných nehôd s účasťou chodca. Štyri dopravné nehody boli s účasťou chodca pod vplyvom alkoholu, v dvoch prípadoch s prítomnosťou alkoholu nad 2,00 promile.

Porušenie osobitných ustanovení o chodcoch sa podľa štatistiky javí ako štvrtá z príčin, dopravných nehôd a druhou najnebezpečnejšou. Príčinou smrti je zanedbanie povinnosti, ktoré ukladá zákon. Štatistiky ukázali, že chodci, ktorí majú vodičské oprávnenie, vedia vyhodnotiť situáciu z pohľadu vodiča, a preto konajú adekvátnejšie ako chodci, ktorí vodičské oprávnenie nemajú.

Preto je potrebné vzdelávať hlavne „chodcov-nevodičov“, naučiť ich predvídať reakcie druhého účastníka cestnej premávky a správne reagovať na vzniknuté situácie. „Najdôležitejšie je, aby si uvedomili, že sú najzraniteľnejším účastníkom cestnej premávky.“

V niektorých situáciách sa chodec správa nelogicky (napr. uteká na autobus nehľadiac na nič, spolieha sa na to, že druhý dodrží pravidlá,…), čo môže viesť ku kolíznej situácií, ktorá môže skončiť dopravnou nehodou.

Veľmi nebezpečná je znížená viditeľnosť, ak chodci nie sú označení špeciálnymi reflexnými prvkami na odeve alebo nemajú na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.

Väčšina starších občanov používa tmavé, resp. čierne oblečenie, ktoré pri súčasných poveternostných podmienkach znemožňuje vodičom včas spozorovať chodca na ceste, resp. na priechode pre chodcov. Ak vodiča oslní osvetlenie z protiidúceho vozidla, resp. odraz verejného osvetlenia z mokrej vozovky, vodič spozoruje chodca v tmavom oblečení až na poslednú chvíľu, resp. až pri zrážke s vozidlom.

So zvyšujúcou sa rýchlosťou auta sa šance na prežitie chodca pri strete s idúcim autom podstatne znižujú. Pri náraze automobilu do chodca v rýchlosti 30 km/h umiera v priemere každý dvadsiaty. Rýchlosť 50 km/h už náraz neprežije takmer polovica. Zarážajúce je, že stret s automobilom idúcim rýchlosťou 60 km/h znamená pre chodca takmer istú smrť. Neveľmi optimistická úmera života – čím vyššia rýchlosť, tým menšia pravdepodobnosť prežitia.

Chodec je jednoznačne najzraniteľnejší účastník cestnej premávky. Pri deťoch to platí dvojnásobne. Ak zrazíte dieťa v akejkoľvek rýchlosti, vždy sa to môže skončiť tragicky. Už rýchlosť 30km/h je pre dieťa kritická.

Samozrejme, že môžeme pochváliť aj chodcov, ktorí používajú reflexné prvky, ale? Je tu veľké „ALE“? Používame ich viditeľne? Alebo máme zavesený reflexný pásik len na rukoväti kabelky tak, že ho prekryjeme celým telom a nikto ho nevidí.

Je v záujme nás všetkých, aby sme sa dostatočne venovali „naším chodcom“, a tým sa pokúsili znížiť dopravnú nehodovosť s účasťou chodcov, ktorá je úzko prepojená s tragickými následkami na pozemných komunikáciách.

Z pozície riaditeľa Okresného dopraného inšpektorátu vo Vranove nad Topľou Vás chcem informovať a  požiadať Vás o sprístupnenie tejto informácie občanom a širokej verejnosti v rámci svojich možností.

Povinnosti chodcov a cyklistov podľa § 52 až 55 zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov:

§ 52

 1. Chodec je povinný používať predovšetkým chodník. Po chodníku sa chodí vpravo. Tam, kde chodník nie je alebo kde je neschodný, chodí sa po ľavej krajnici; tam, kde nie je krajnica alebo kde je krajnica neschodná, chodí sa čo najbližšie pri ľavom okraji vozovky. To platí aj pre chodca, ktorý nesie predmet, ktorým by mohol ohroziť premávku na chodníku alebo na krajnici.

 2. Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to neplatí, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m okrem zóny s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a zóny s plateným alebo regulovaným státím. V zóne s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a v zóne s plateným alebo regulovaným státím je však na chodníku povolené zastavenie alebo státie bicykla a motocykla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.

 3. Chodci smú ísť po krajnici alebo po okraji vozovky najviac dvaja vedľa seba, ak tým najmä za zníženej viditeľnosti alebo za zvýšenej premávky neohrozia alebo neobmedzia cestnú premávku; to neplatí pre osoby, ktoré sa pohybujú po krajnici alebo po okraji vozovky na lyžiach, korčuliach kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom športovom vybavení, ktoré sa môžu pohybovať len v rade za sebou. Za zníženej viditeľnosti musí mať chodec idúci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev červeným zmena účinná od 1.1.2016.

 4. Osoba so zdravotným postihnutím, ktorá sa pohybuje pomocou ručného alebo motorového vozíka určeného pre ňu, smie používať ktorúkoľvek krajnicu alebo ktorýkoľvek okraj vozovky; ak použije chodník, nesmie prekročiť rýchlosť chôdze.

 5. Osoba, ktorá sa pohybuje po chodníku na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom športovom vybavení, smie používať pravú stranu chodníka, pričom nesmie ohroziť ani obmedziť ostatné osoby používajúce chodník. Osoba, ktorá tlačí bicykel alebo motocykel, smie použiť chodník, len ak neohrozí ani neobmedzí chodcov; inak musí použiť pravú krajnicu alebo pravý okraj vozovky.

 6. Osoba, ktorá sa pohybuje po chodníku na lyžiach, korčuliach alebo na obdobnom športovom vybavení, je povinná sledovať situáciu v cestnej premávke a nesmie ohrozovať alebo obmedzovať iných účastníkov cestnej premávky. Ak je dopravnou značkou určená cestička pre osoby pohybujúce sa na športovom vybavení, tieto osoby sú povinné takúto cestičku použiť.

§ 53

 1. Pri prechádzaní cez cestu je chodec povinný prednostne použiť priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod. Na priechode pre chodcov sa chodí vpravo. Chodec nesmie vstupovať na vozovku, ak prichádza vozidlo s právom prednostnej jazdy; ak sa chodec nachádza na vozovke, musí takémuto vozidlu bez meškania uvoľniť priestor na prejazd. Chodec je povinný umožniť električke plynulý prejazd.

 2. Chodci, ktorí prechádzajú cez priechod pre chodcov, musia brať ohľad na vodičov prichádzajúcich vozidiel najmä tým, že neprechádzajú jednotlivo, ale v skupinách. To platí aj voči vodičom odbočujúcim na cestu, cez ktorú chodci prechádzajú. Chodec nesmie vstupovať na vozovku, a to ani pri použití priechodu pre chodcov, ak vzhľadom na rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich vozidiel nemôže cez vozovku bezpečne prejsť. Iným účastníkom cestnej premávky ako chodcom je používanie priechodu pre chodcov zakázané, ak v § 55a ods. 2 nie je ustanovené inak.

 3. Mimo priechodu pre chodcov sa smie cez vozovku prechádzať len kolmo na jej os. Chodci smú prechádzať cez vozovku mimo priechodu pre chodcov, len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonútia ich vodičov na zmenu smeru alebo rýchlosti jazdy.

 4. Pred vstupom na vozovku sa chodec musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva, a len čo vstúpi na vozovku, nesmie sa tam bezdôvodne zdržiavať ani zastavovať. To platí na priechode pre chodcov i mimo neho. Chodec nesmie prekonávať zábradlie ani iné zábrany.

§ 54

 1. Pre organizovaný útvar chodcov, najmä útvar ozbrojených síl, útvar školskej mládeže alebo pre sprievod, primerane platia práva a povinnosti vodičov podľa tohto zákona.

 2. Za zníženej viditeľnosti musí byť organizovaný útvar chodcov označený vpredu po oboch stranách neoslňujúcim bielym svetlom a vzadu takisto po oboch stranách červeným svetlom. Vedúci útvaru chodcov a chodci idúci v poslednom rade v smere chôdze musia mať mimo obce za zníženej viditeľnosti oblečený reflexný bezpečnostný odev.

 3. Za dodržiavanie ustanovení odsekov 1 a 2 zodpovedá vedúci útvaru, ktorým môže byť len osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je na to dostatočne spôsobilá.

 4. Organizovaný útvar chodcov idúci najviac v dvojstupe smie ísť po chodníku, a to vpravo; pritom nemusí byť označený podľa odseku 2.

 5. Pre organizovanú skupinu detí, ktoré nepodliehajú povinnej školskej dochádzke, platia ustanovenia o chodcoch.

§ 55

Osobitné ustanovenia o cyklistoch

 1. Na bicykli sa jazdí predovšetkým po cestičke pre cyklistov. Po cestičke pre cyklistov sa jazdí vpravo. Kde cestička pre cyklistov nie je alebo nie je zjazdná, jazdí sa pri pravom okraji vozovky. Ak sa tým neohrozujú ani neobmedzujú chodci, smie sa jazdiť po pravej krajnici. Osoby mladšie ako 10 rokov smú jazdiť po chodníku.

 2. Cyklisti smú jazdiť len jednotlivo za sebou; to neplatí pri jazde po cestičke pre cyklistov, kde smú jazdiť dvaja cyklisti vedľa seba, ak tým neobmedzujú a neohrozujú ostatných účastníkov cestnej premávky. Cyklista nesmie jazdiť bez držania riadidiel, držať sa iného vozidla, viesť počas jazdy druhý bicykel, ručný vozík, psa ani iné zviera a voziť predmety, ktoré by sťažovali vedenie bicykla alebo ohrozovali iných účastníkov cestnej premávky. Pri jazde musí mať cyklista nohy na pedáloch, to neplatí, ak ide o bicykel, ktorého pohon nezabezpečujú pedále.

Za zníženej viditeľnosti musí mať cyklista jazdiaci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.

 1. Na jednomiestnom bicykli nie je dovolená jazda viacerým osobám. Osoba staršia ako 15 rokov môže viezť osobu mladšiu ako 10 rokov

 1. na pomocnom sedadle na prepravu dieťaťa s pevnými opierkami na nohy,

 2. v prívesnom vozíku určenom na prepravu detí,

 3. v detskom bicykli pevne spojeným tyčou s vodiacim

bicyklom.

 1. Osoba mladšia ako 10 rokov smie na ceste s výnimkou cestičky pre cyklistov, poľnej cesty, lesnej cesty a obytnej zóny jazdiť na bicykli len pod dohľadom osoby staršej ako 15 rokov, ktorá je dostatočne spôsobilá, aby na ňu riadne dozerala, a ktorá zodpovedá za dodržiavanie povinností podľa tohto zákona touto osobou.

 2. Pomaly idúce alebo stojace vozidlo môže cyklista idúci rovnakým smerom predchádzať aj po pravej strane vozovky alebo krajnici, pritom je povinný dbať na zvýšenú opatrnosť; to neplatí, ak vodič takého vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy doprava.

 3. Ak je zriadená cestička pre chodcov a cyklistov označená príslušnou dopravnou značkou, cyklista nesmie ohroziť chodca. Ak cestička pre chodcov a cyklistov má oddelené pruhy pre chodcov a cyklistov, sú chodci a cyklisti povinní použiť len pruh pre nich určený; to neplatí pri obchádzaní, predchádzaní, odbočovaní, otáčaní, pri vchádzaní na cestičku pre chodcov a cyklistov a vychádzaní z nej, pričom sa nesmú vzájomne ohroziť.

 4. Cestičku pre cyklistov môže použiť aj osoba pohybujúca sa na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom športovom vybavení, ak tým neobmedzí ani neohrozí cyklistov.

 5. Pred vjazdom na priechod pre cyklistov sa cyklista musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva. Cyklista môže prechádzať cez vozovku, len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonúti ich vodičov k zmene smeru alebo rýchlosti jazdy. Na priechode pre cyklistov sa jazdí vpravo.

 1. Cyklista je povinný počas jazdy na bicykli mimo obce chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou. Ak je cyklistom osoba mladšia ako 15 rokov, táto povinnosť sa vzťahuje aj na jazdu v obci. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na prepravované osoby podľa odseku 3 písm. a) a c), a to aj v obci.

Čo je znížená viditeľnosť? Podľa § 2 ods. 2/ písm. aa) citovaného zákona „zníženou viditeľnosťou je viditeľnosť, pri ktorej sa účastníci cestnej premávky dostatočne zreteľne navzájom nevidia, ani keď nevidia predmety na ceste, najmä od súmraku do svitania, za hmly, sneženia, dažďa a v tuneli“.

Porušením citovaných ustanovení zákona je naplnená skutková podstata priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa § 22 ods. 1 písm. l) zákona SNR č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, čo môže byť sankcionované pokutou až do výšky 100,-eur.

Na záver myšlienka, ako sa správa „bezpečný chodec“:

UVEDOMUJE SI, ŽE ON JE TEN NAJZRANITEĽNEJŠÍ!

PRECHÁDZA CEZ CESTU PODĽA MOŽNOSTÍ LEN CEZ PRIECHOD PRE CHODCOV, RESP. NA MIESTACH NA TO URČENÝCH,

NESPOLIEHA SA NA TO, ŽE TEN DRUHÝ DODRŽÍ PRAVIDLÁ CESTNEJ PREMÁVKY – BERIE DO ÚVAHY CHYBY DRUHÝCH,

ZÁSADNE CEZ PRIECHOD NEBEŽÍ,

NIKDY NEPRECHÁDZA CEZ CESTU TESNE PRED STOJACIM AUTOBUSOM, ALEBO NÁKLADNÝM AUTOM,

MÁ NA SEBE VIDITEĽNE UMIESTNENÉ REFLEXNÉ PRVKY ALEBO OBLEČENÝ REFLEXNÝ BEZPEČNOSTNÝ ODEV,

TAM KDE NIE JE CHODNÍK, CHODEC CHODÍ PO ĽAVEJ KRAJNICI, RESP. ČO NAJBLIŽŠIE PRI ĽAVOM OKRAJI VOZOVKY,

VYHÝBA SA RIZIKOVÝM NEBEZPEČNÝM ÚSEKOM CIEST,

NEPRIELIEZA ZÁBRADLIE A NEVSTUPUJE TAKTO NA VOZOVKU,

DOSTATOČNE SA PRESVEDČÍ, ŽE MôŽE BEZPEČNE PREJSŤ NA DRUHÚ STRANU CESTY.

NERISKUJE – OPLATÍ SA RADŠEJ POČKAŤ, KÝM BUDEME MÔCŤ BEZPEČNE PREJSŤ NA DRUHÚ STRANU CESTY!!!

Za spoluprácu a pomoc, pri snahe podieľať sa na znížení dopravnej nehodovosti s účasťou chodcov, Vám Okresný dopravný inšpektorát vo Vranove nad Topľou vopred ďakuje a želá každodenný bezpečný návrat domov.